Career site

Log in to Connect

Connect with us

or
Did you mean @

Scroll down for English. 

I samband med att du söker anställning i Hemnet AB (”Hemnet”), samlar Hemnet in vissa personuppgifter om dig. Denna integritetspolicy syftar till att du som arbetssökande ska få information om hur Hemnet hanterar dina personuppgifter, och att du ska känna dig trygg med att behandlingen sker i enlighet med Dataskyddsförordningen och övrig tillämplig personuppgiftslagstiftning. Integritetspolicyn beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

1. Vem är personuppgiftsansvarig?

Hemnet är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som Hemnet samlar in och behandlar avseende dig. Om Hemnet använder sig av ett rekryteringsbolag för rekrytering av personal kan rekryteringsbolaget vara personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde för olika delar av behandlingen.

Nedan finner du Hemnets kontaktuppgifter:

Hemnet AB, org. nr. 556260-0089

Klarabergsgatan 60, 3 tr., 111 21 Stockholm

Vid frågor om Hemnets behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på  integritet@hemnet.se.

2. Typer av personuppgifter som behandlas

När du söker anställning på Hemnet samlar vi inledningsvis in de uppgifter du delar med dig av i ansökan, innehållande bl.a. namn, telefonnummer, e-postadress, adress och CV. Du har även möjlighet att dela med dig av uppgifter från ditt LinkedIn- och Facebook-konto. Uppgifterna samlas in från dig när du gör ansökan.

Om du går vidare i vår rekryteringsprocess kommer Hemnet att behandla eventuella resultat från kompetens- och personlighetstester, information som inhämtas från referenser och intervjuanteckningar om dig.

3. Vad använder Hemnet dina uppgifter till?

Uppgifterna behandlas av Hemnet för att bedöma din lämplighet för tjänsten och för att i övrigt genomföra rekryteringsprocessen. Behandlingen utförs med stöd av en intresseavvägning som laglig grund.

Om du lämnar uppgifter om referenser kan Hemnet komma att hämta in personuppgifter om dig från dessa referenser med stöd av en intresseavvägning som laglig grund för behandlingen.

4. Vilka kan vi komma att dela dina uppgifter med?

Hemnet använder sig av ett antal verktyg i rekryteringsprocessen. Hemnet kan därför komma att överföra dina personuppgifter till leverantörer av dessa verktyg (bl.a. Teamtailor, där du gör din ansökan). Dessa mottagare har endast rätt att behandla dina personuppgifter för Hemnets räkning i samband med att de utför en tjänst för Hemnet. Hemnet vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med utvalda tredje parter.

Vänligen notera att Hemnet inte ansvarar för uppgifter som samlats in självständigt av ett anlitat rekryteringsbolag och som rekryteringsbolaget behandlar för sin egen räkning.

Hemnet kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till myndighet om man är skyldig att göra det enligt lag. För det fall att hela eller delar av Hemnets verksamhet avyttras kan Hemnet komma att överföra dina personuppgifter till en potentiell köpare av verksamheten.

5. Var behandlar vi dina uppgifter?

Dina personuppgifter kommer huvudsakligen att behandlas inom EU/EES, men kan även komma att överföras till ett land utanför EU/EES om Hemnets leverantörer använder sig av sådan plats i sin hantering. Hemnet har vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter genom att säkerställa att mottagaren är ansluten till Privacy Shield, eller genom att mottagaren av personuppgifterna har undertecknat ett avtal innehållande bestämmelser som säkerställer att dina uppgifter behandlas i enlighet med GDPR. 

6. Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Bolaget sparar personuppgifter i upp till 24 månader efter det att rekryteringsprocessen är slutförd. Syftet med att spara uppgifterna under denna tid är för att Bolaget ska ha möjlighet att svara på frågor om rekryterings-processen och motiveringen till att tjänsten tilldelades en annan kandidat.

Bolaget kan också komma att spara dina personuppgifter efter rekryteringsprocessens slutförande om det är nödvändigt för uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt tillämplig lag, eller för att Bolaget ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

7. Dina rättigheter

Du har vissa lagstadgade rättigheter som du kan göra gällande mot Hemnet. Nedan följer en sammanfattning av dessa rättigheter. För fullständig information om dina rättigheter, vänligen se Dataskyddsförordningen, avsnitt 3–5.

Rätt till tillgång/registerutdrag. Du har rätt att få svar på huruvida Hemnet behandlar personuppgifter om dig. Om så är fallet har du rätt till information om bl.a. vilka personuppgifter som behandlas, ändamålen med behandlingen, vilka externa mottagare som tar del av dina personuppgifter och hur länge vi sparar dina personuppgifter.

Rätt till dataportabilitet. Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter som du har tillhandahållit Hemnet, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har även rätt att begära att Hemnet överför dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten till dataportabilitet gäller för personuppgifter som behandlas på automatiserad väg, och som grundas på ditt samtycke eller på ett avtal där du är part.

Rättelse av felaktiga uppgifter. Du har rätt att begära att Hemnet korrigerar felaktig eller icke komplett information om dig själv.

Radering av vissa uppgifter. Du har rätt att begära att Hemnet raderar dina personuppgifter under vissa förutsättningar, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål som vi samlade in personuppgifterna för.

Rätt att göra invändningar mot Hemnets behandling av personuppgifter.Du har rätt att under vissa förutsättningar invända mot Hemnets behandling av dina personuppgifter.

Rätt till begränsning av behandling dina personuppgifter. Du har rätt att begära en begränsning av Hemnets behandling av dina personuppgifter i vissa fall. Om du exempelvis har bestridit att dina personuppgifter är korrekta, kan du begära begränsning av behandlingen under en tid som ger Hemnet möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.

Klagomål. Om du har klagomål avseende Hemnets behandling av dina person-uppgifter, har du rätt att inge sådant klagomål till Datainspektionen.

Om du vill framställa begäran om registerutdrag, dataportabilitet, rättelse, radering, invändning eller begränsning, vänligen kontakta Hemnet på  integritet@hemnet.se.

Vänligen notera att rätten till dataportabilitet endast aktualiseras ifall Hemnet sparat uppgifter för framtida rekryteringsbehov baserat på ditt samtycke. 

8. Ändringar i integritetspolicy

Hemnet förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av vår integritetspolicy finns tillgänglig på sidan för Hemnets ansökningsförfarande. Vi kommer meddela dig om integritetspolicyn innehåller några väsentliga förändringar, såsom nya syften och ändamål med behandlingen, nya kontaktuppgifter eller förändringar avseende dina rättigheter.

9. Kontakt

För frågor, ytterligare information om vår hantering av personuppgifter eller för att kontakta oss i andra frågor, använd följande kontaktuppgifter:

integritet@hemnet.se

In English:

When you apply for employment with Hemnet AB ("Hemnet"), Hemnet collects some of your personal information. This privacy policy aims to provide you as a job seeker with information about how Hemnet processes your personal data, and that you should feel secure with the fact that the processing is done in accordance with the Data Protection Regulation and other applicable personal data legislation. The privacy policy also describes your rights to us and how you can enforce your rights. 

1. Who is responsible for personal data?

Hemnet is responsible for the processing of the personal data that Hemnet collects and processes. If Hemnet uses a recruitment company for the recruitment of personnel, the recruitment company may be the one responsible for personal data.    

Below you will find Hemnet's contact information:

Hemnet AB, org. no. 556260-0089

Klarabergsgatan 60, 3 tr., 111 21 Stockholm 

For questions about Hemnet's processing of your personal data, please contact us at integritet@hemnet.se.

2. Types of personal data processed

When you apply for employment at Hemnet, we initially collect the information you share with you in the application, including name, phone number, e-mail address, address and resume. You also have the opportunity to share information from your LinkedIn and Facebook account. The information is collected from you when you make the application.

If you proceed in our recruitment process, Hemnet may process any results from competence and personality tests, information obtained from references and interview notes about you.

 3. What does Hemnet process your information for?

The data is processed by Hemnet in order to assess your suitability for the open position and to complete the recruitment process.

If you provide information about references, Hemnet may collect personal information about you from these references.

 4. Who may we share your information with?

Hemnet uses a number of tools in the recruitment process. Hemnet may therefore transfer your personal data to suppliers of these tools (eg Teamtailor, the tool where you make your application). These recipients are only entitled to process your personal data on Hemnet's behalf in connection with them performing a service for Hemnet in regards to this recruitment. Hemnet takes all reasonable legal, technical and organizational measures to ensure that your data is managed safely and with an adequate level of protection when transferring to or sharing with selected third parties.

Please note that Hemnet is not responsible for information collected independently by an external recruitment company where the recruitment company deals with the data for its own account.

Hemnet may also issue your personal data to authorities if we are obliged to do so by the law. In the event that all or parts of Hemnet's business is divested, Hemnet may transfer your personal data to a potential buyer of the business.

 5. Where do we process your information? 

Your personal data will mainly be processed within the EU / EEA, but may also be transferred to a country outside the EU / EEA if Hemnet's suppliers make use of such space in their handling. The Hemnet has taken appropriate safety actions to protect your personal data by ensuring that the recipient is connected to the Privacy Shield, or by the recipient of the personal data signing a contract ensuring that your data is processed in accordance with the GDPR.

6. For how long do we save your information? 

The company saves personal data for up to 24 months after the recruitment process is completed. The purpose of saving the data during this time is for Hemnet to have the opportunity to answer questions about the recruitment process and to motivate why the final candidate was chosen.  

Hemnet may also save your personal data after the completion of the recruitment process if it is necessary for fulfilling any legal obligation that requires treatment according to applicable law, or for Hemnet to be able to determine, enforce or defend legal claims.

7. Your rights

You have certain legal rights which you can claim against Hemnet. Below is a summary of these rights. For complete information on your rights, please refer to Dataskyddsförordningen, section 3–5.

Right to access / register extract. You have the right to know how Hemnet is processing your personal data. If so, you are entitled to the information of how personal data is processed, the purposes of the processing, which external recipients take part of your personal data and how long we save your personal data.

Right to data portability. You have the right to request a copy of the personal data you have provided to Hemnet . You also have the right to request that Hemnet transfer these personal data to another person responsible for personal data. The right to data portability applies to personal data processed in an automated way, based on your consent or on an agreement where you are a party.

Correction of incorrect information. You have the right to request that Hemnet corrects incorrect or incomplete information about yourself.

Deleting data. You have the right to request that Hemnet deletes your personal data under certain conditions, eg. if the personal data is no longer necessary for the purpose for which we collected the information. 

Right to object to Hemnet's processing of personal data. You have the right, under certain conditions, to object to Hemnet's processing of your personal data. 

Right to limitation of processing your personal data. You have the right to request a limitation of Hemnet's processing of your personal data in some cases.

If you wish to make a request for a registry extract, data portability, correction, deletion, objection or limitation, please contact Hemnet at integritet@hemnet.se. 

Please note that the right to data portability is only activated if Hemnet has saved information for future recruitment needs based on your consent.

8. Changes to the privacy policy

Hemnet reserves the right to make changes to this privacy policy. We will notify you if the privacy policy contains any significant changes, such as new purpose of the processing, new contact information or changes regarding your rights.

9. Contact

For questions, additional information about our handling of personal data or to contact us on other issues, use the following contact information: 

integritet@hemnet.se

Please check your email inbox

In order to log in to Connect you need to confirm the email we just sent you.